BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE NA ZAWODACH

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCA NA ZAWODACH
TRIATHLON RADŁÓW 2021

Postanowienia ogólne
§ 1


1. Niniejsza instrukcja obowiązuje na terenie zawodów sportowych Triathlon Radłów 24-25.07.2021 r, których organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Sportowe,
z siedzibą w Tarnowie (33-100 Tarnów) ul. Ks. A. Kmiecika 48, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000867427 , NIP 8733277463 REGON 38750423 (dalej Organizator) we współpracy z Gminą Radłów.
2. Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby przebywające na obszarze, na którym organizowane są zawody w związku z organizacją zawodów sportowych Triathlon Radłów w dniach 23-25.07.2021 r. (dalej Wydarzenie), a w szczególności:
a) Organizatora Wydarzenia jego pracowników i podwykonawców,
b) zawodników biorących udział w Wydarzeniu,
c) niezbędny personel do przeprowadzenia zawodów, w tym w szczególności: zabezpieczenie medyczne, sędziowie, obsługa nagłośnienia, obsługa medialna (w tym akredytowani fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję audio-video, koordynatorzy, wolontariusze)
d) obsługa biura zawodów (dalej: Obsługa zawodów).

ZASADY OGÓLNE
§ 2.


1. W Wydarzeniu nie mogą udziału brać osoby chore na COVID-19, zakażone wirusem SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, osoby z symptomami wirusa SARS-CoV-2.

ORGANIZACJA WYDARZENIA
§ 3


1. Osoby wykonujące jakiekolwiek czynności związane z organizacją Wydarzenia na jego obszarze zobowiązane są do przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej, zasad higieny oraz aktualnych wytycznych i zaleceń GIS. W szczególności osoby te zobowiązane są:
a) Zakrywania ust i nosa,
b) dezynfekcji rąk, w szczególności w momencie wejścia/wyjścia na teren Wydarzenia, w toaletach,
c) Wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe – o ile wymagane są w związku z charakterem wykonywanych prac)- samodzielnie lub korzystając z materiałów udostępnionych przez Organizatora w biurze zawodów.
d) przestrzegania zasad higieny, w tym zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką (którą należy niezwłocznie wyrzucić do zamkniętego kosza) podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa, oczu, dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne,
e) prowadzenia spotkań organizacyjnych z zachowaniem bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5 m) pomiędzy osobami. Dodatkowo spotkania powinny być przeprowadzane na przestrzeni otwartej/ przy otwartych oknach lub drzwiach.
2. Na terenie Wydarzenia wyznaczone są następujące oznakowane strefy, w których obowiązują dodatkowe zasady:
1) Biuro zawodów:
a) dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić 1,5 m lub stanowiska powinny być oddzielone przegrodą
b) dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów uzależniona jest od liczby stanowisk, przy czym w jednym momencie przy stanowisku obsługiwana może być tylko jedna osoba
c) do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko zawodnicy i obsługa zawodów
d) zawodnicy w trakcie obsługi w biurze zawodów zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
2) Strefa startu i strefa mety:
a) Zawodników w trakcie współzawodnictwa sportowego mając na uwadze zasady zdrowego rozsądku nie obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz konieczność dystansowania.
3) Strefa zmian:
a) Zawodników w trakcie współzawodnictwa sportowego mając na uwadze zasady zdrowego rozsądku nie obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz konieczność dystansowania.
4) Trasy:
a) Zawodników w trakcie współzawodnictwa sportowego mając na uwadze zasady zdrowego rozsądku nie obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz konieczność dystansowania.

3. Do wszystkich stref ma dostęp Obsługa zawodów, Organizator i osoby działające w imieniu Organizatora.


REŻIM SANITARNY NA TERENIE WYDARZENIA, OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
I ORGANIZATORÓW
§ 4.


1. Organizator zapewnia zespół medyczny dostępny na terenie Wydarzenia w skład, którego wejdzie ambulans i patrol ratowniczy.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia zobowiązane są do:
a) Zakrywania ust i nosa - z zastrzeżeniem § 3 ust. 2
b) noszenia identyfikatora otrzymanego od Organizatora,
c) systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji rozlokowanych na terenie Wydarzenia, w tym w toaletach, biurze zawodów,
d) utrzymania bezpiecznych odległości (minimum 1,5 m) od innych osób- nie dotyczy zawodników w trakcie współzawodnictwa.
3. Na terenie Wydarzenia znajdują się informacje w sprawie profilaktyki zdrowotnej
i przestrzegania zasad higieny, w tym:
a) informacje o alarmowym numerze telefonu, dostępnym w czasie Wydarzenia
i zasadach korzystania z tego numeru,
b) informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
c) instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania
i zakładania maseczki, prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zachowania podczas kichania lub kaszlu oraz obowiązku utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego- instrukcje te znajdują się w szczególności w toaletach, biurze obsługi, strefach wejścia- zgodnie z instrukcjami GIS, z uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnością (odpowiednia wysokość).
4. Organizator jest ponadto zobowiązany do podejmowania akcji informacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej i przestrzegania zasad higieny poprzez wykorzystanie komunikatów dźwiękowych.
5. Każda osoba uczestnicząca w Wydarzeniu zobowiązana jest do przestrzegania zasad,
o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 5.


 1. Organizator zobowiązany jest do:
  a) weryfikacji liczby osób uczestniczących w Wydarzeniu, mając na uwadze, ze limit wynosi do 250 osób.
  b) zapewnienia osobom uczestniczącym w Wydarzeniu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  c) dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających – w przypadku korzystania z urządzeń lub sprzętu Organizatora
  2. Organizator zapewni regularne (nie rzadziej niż co godzinę) sprzątanie i dezynfekcję stref Wydarzenia, w tym toalet.
  3. Organizator zapewni odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w miejscach przebywania uczestników Wydarzenia, w szczególności przy wejściach, w każdej ze stref, w toaletach, w biurze zawodów, z uwzględnieniem potrzeb osób
  z niepełnosprawnością;
  4. Organizator zapewni w toaletach mydło w płynie, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe.
  5. Organizator zapewni środki ochrony indywidualnej dla osób zaangażowanych w obsługę Wydarzenia – dostępne w biurze zawodów.
  6. Organizator zapewni zamykane pojemniki dedykowane na utylizację, uwzględniające poszczególne kategorie odpadów.
  7. Organizator zapewnia oznaczone zamykane pojemniki przeznaczone na zużyte środki ochrony osobistej.
  8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia powinny wyrzucać odpady do odpowiednich pojemników.
  9. W zakresie postępowania z odpadami organizator powierza odbiór i utylizację odpadów firmie zewnętrznej.

§ 6

1. Strefy kolejek do obsługi uczestników Wydarzenia powinny być wydzielone tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m a, a miejsce wyznaczone do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę powinno być wyznaczone liniami/ taśmami/ słupkami/ naklejkami na podłodze tak, aby utrzymać odległość minimum 1,5 m pomiędzy osobami oczekującymi i obsługą.
2. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy przy stoiskach obsługi wynosi minimum 1,5m.

BEZPIECZEŃSTWO GASTRONOMII

§ 7

1. Zapewnienie wyżywienia uczestnikom Wydarzenia organizator powierza firmie zewnętrznej prowadzącej działalność gastronomiczną na obszarze, na którym realizowane będzie Wydarzenie.
2. Na terenie Wydarzenia dostępny jest punkt gastronomiczny, w którym uczestnicy Wydarzenia mogą nabyć posiłki regeneracyjne i napoje.
3. Za zapewnienie funkcjonowania punktu gastronomicznego zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii i Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiada właściciel punktu.
4. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację usług gastronomicznych zobowiązane są do posiadania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk (obowiązek wyposażenia ciąży na podmiocie świadczącym usługi gastronomiczne na terenie wydarzenia).
5. Podmiot świadczący usługi gastronomiczne na terenie wydarzenia jest zobowiązany do zapewnienia sprzątania i dezynfekcji stref przygotowania i wydawania posiłków.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów (uczestników wydarzenia) należy zwrócić szczególną uwagę na:
a) dyscyplinę utrzymania 1,5 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce
b) w przypadku usług na wynos:, wydawanie zamówień na ladzie, w torbach, bezkontaktowe wydawanie zamówień.


POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-19
§ 8


1. W przypadku wystąpienia u pracownika obsługi wydarzenia będącego na stanowisku pracy lub uczestnika wydarzenia będącego w obiekcie objawów zbieżnych z COVID-19 – należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu/miejscu lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu. Należy go poinformować o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy skontaktować się z 999 lub 112.
2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,
w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników wydarzenia, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał pracownik/uczestnik wydarzenia i zalecenie stosowania się do wytycznych dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
4. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników wydarzenia, pracowników
i wolontariuszy odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
5. Numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej oraz służb medycznych wywieszone są widocznym miejscu na terenie Wydarzenia – w biurze zawodów.

Przydatne instrukcje:
1. mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
2. dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
3. prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke /
4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice -
5. środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl
6. informacja-glownegoinspektora-sanitarnego-dotyczaca-srodkow-do-dezynfekcji-rak-oraz-powierzchni
7. wykaz produktów biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

Opracowano na podstawie:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000101301.pdf

Podziel się: