Ważne informacje

Załącznik do regulaminu, RODO

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez „Fundację Tri Sport” z siedzibą w Tarnowie, ul. Starodąbrowska 15/51, KRS 0000714938 , (dalej „FTS”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Fundacja Tri Sport” z siedzibą w Tarnowie, ul. Starodąbrowska 15/51, KRS 0000714938

2.Telefoniczny kontakt z FTS jest możliwy pod numerem telefonu: 665 784 799, adres e-mail FTS: triathlonradlow@gmail.com/

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia FTS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;

b) przygotowania i wydrukowania numerów startowych;

c) przygotowania i wydania pakietów startowych;

d) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;

e) rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;

f) przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych dyscyplin i wywieszenia list w Biurze Zawodów;

g) umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;

h) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

i) umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych dyscyplin, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;

j) udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne dyscypliny w Biurze Zawodów;

k) w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem FTS umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje FTS w celu organizacji.

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez FTS przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych FTS.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy FTS;

b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;

c) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;

d) wolontariusze FTS;

e) firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z FTS przy organizacji;

f) hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje FTS w celu organizacji;

g) FTS pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;

h) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;

i) użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit. b-l do dnia 31.12.2018 r.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.

9. W związku z przetwarzaniem przez FTS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych;

b. prawo do sprostowania danych;

c. prawo do usunięcia danych;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez FTS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12. FTS nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FTS prosimy o kontakt pod adresem mailowym triathlonradlow@gmail.com

Podziel się: